Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

O projekcie

Dereń rozłogowy; Fot. Izabela Tałałaj

    Celem głównym projektu jest ocena zagrożenia ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego przez obce gatunki drzew i krzewów. Wykonana w tym celu inwentaryzacja pozwoli na zaproponowanie metod walki z tymi gatunkami. Inwentaryzacja nie ograniczy się do odnotowania rozmieszczenia IGO jak to czyni się w tego typu opracowaniach. Nowatorski charakter projektu polega na uwzględnieniu innych parametrów niezbędnych w precyzyjnej ocenie stopnia inwazyjności poszczególnych gatunków. Należą do nich udział osobników reprodukujących się, ocena wybranych cech strategii reprodukcyjnej, stopień odnawiania się w różnych typach siedlisk, stopień „zainfekowania” środowiska, rodzaj i intensywność relacji z rodzimymi komponentami ekosystemów. Na podstawie tych danych opracowane zostaną oryginalne wskaźniki stopnia inwazyjności oraz zaproponowana zostanie skala zagrożeń.

   Inwentaryzacja prowadzona będzie w miejscach o najwyższym prawdopodobieństwie obecności obcych gatunków: w osadach, wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz na obrzeżach lasów. Inwentaryzacja obejmie następujące gatunki: czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa, dereń rozłogowy, róża pomarszczona, śnieguliczka. Dodatkowo, jeśli na inwentaryzowanych obszarach stwierdzone zostanie występowanie obcych roślin zielnych, to zostaną one również uwzględnione.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także działania informacyjne i edukacyjne skierowane do lokalnych społeczności:

  • seminaria prezentujące wyniki i wnioski z inwentaryzacji;
  • cykl wykładów i zajęć edukacyjnych dotyczących IGO;
  • sesja popularnonaukowa nt. IGO;
  • wydanie folderów nt.  inwazyjnych gatunków roślin na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego;
  • wydanie broszury edukacyjnej nt. IGO;
  • wydanie książki prezentującej problematykę inwazyjnych gatunków roślin;
  • wykonanie tablic edukacyjnych dotyczących IGO i ustawienie ich na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Zakładane rezultaty projektu : dokładna ocena zagrożeń ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego stanowiąca podstawę do dalszych działań ochronnych, podniesienie świadomości nt. zagrożeń ze strony IGO.