Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białystok, dn. 02.11.2017

Zamawiający:

Stowarzyszenie Uroczysko

Ul. Nowy Świat 56

16-030 Supraśl

 

  1. Zamówienie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora w projekcie „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  2. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty
  3. Wybrano ofertę złożoną przez p. Krzysztofa Brzosko, która była najkorzystniejsza cenowo.